Pátek, 24. leden, svátek má Milena

O školce

Název organizace: Mateřská škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště
Adresa: Školní 706, 687 62 Dolní Němčí
Právní forma: Příspěvková organizace
E-mail: msdolnemci@uhedu.cz
Web. stránky: www.msdolninemci.cz
Telefon: 572 648 734, 605 506 039
Číslo účtu: 181467899/0300
Zřizovatel: Obec Dolní Němčí
Adresa zřizovatele: Nivnická 82, 687 62 Dolní Němčí
Telefon zřizovatele: 572 648 721
Starosta: Ing. František Hajdůch
Právní subjekt: od 1. 1. 2003
IČO: 75022109
Ředitelka: Veronika Dufková
Zástupkyně řed.: Bc. Blanka Nováková
Datum zařazení do sítě škol: 20. 3. 2003
Typ: celodenní provoz
Provozní doba: 6.30 - 16.00 hodin


Historie školky

Provoz byl slavnostně zahájen 12. září 1981 za účasti představitelů MNV, okresního úřadu, školského úřadu, patronátního závodu n. p. Svit a dalších pozvaných hostů. Na výstavbě mateřské školy, která byla postavena v akci “ Z“ se podílela řada občanů naší obce. Finančně se na výstavbě nové mateřské školy podílely n. p. Svit Gottwaldov, JZD Javořina, Autopal Nový Jičín, ZVS Uherské Hradiště, ONV Uh. Hradiště.Výstavba stála celkem 5.995 000,- Kč. Na školní rok 1981 / 1982 bylo přijato 125 dětí ve věku od 3 – 6 ti let a děti byly zařazeny do čtyř tříd podle věkových kategorií.

Výchovu a vzdělávání zajišťovalo osm pedagogických pracovnic včetně ředitelky paní Marie Kocábové. O provoz MŠ se starala 1 školnice, dvě uklízečky a dvě pracovnice na dovoz a výdej stravy, jelikož mateřská škola neměla vlastní jídelnu a stravování zajišťovala ŠJ ZŠ Dolní Němčí. Vzdělávání probíhalo podle metodiky „ Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy.“

Tehdejším zřizovatelem byl MNV v Dolním Němčí. 1. 8. 1983 přebral oficiálně MŠ do správy n. p. Svit Gottwaldov. Během svého trvání pak MŠ ještě přešla pod správu společnosti Baťa a. s. Dolní Němčí a v roce 1992 převzala správu nad MŠ obec Dolní Němčí.

Na začátku trvání mateřské školy navštívila školu řada delegací jak z regionu, tak i ze zahraničí. Za zmínku stojí návštěva delegace z družební obce Podolie v okrese Trenčín v roce 1985 a v roce 1986 zahraniční delegace z Japonska, skupina 21 učitelů z Hokkaida, kteří si prohlédli budovu a vybavení mat. školy a nahlédli i do výchovného procesu. Škola také udržovala dobrou spolupráci s patronátním závodem n. p. Svit a jejich BSP.

V průběhu trvání MŠ se měnila organizace provozu i personální obsazení. Ve školním roce 1988 - 1989 byla kapacita MŠ navýšena na 135 dětí a rozšířena o jednu třídu pro děti mladší tří let. Pedagogický sbor byl navýšen o další dvě učitelky.

V roce 1991 dochází z provozních důvodů ke zrušení I. MŠ v objektu požární zbrojnice a naše mateřská škola se tak stává jedinou MŠ v obci. Zároveň dochází k personálním změnám, snížení počtu pedagogických i provozních zaměstnanců. Zůstává 9 PP a 4 prov. zam..

V červnu roku 1997 došlo na základě konkursního řízení ke změně vedení mateřské školy. Od 1. 7. 1997 se ředitelkou mat. školy stala Eva Kadlčková. S novým vedením se změnila i koncepce školy, která se zaměřila na prvky Zdravé mateřské školy, tzn. celkovou duševní pohodu a zdravý tělesný vývoj dítěte. Usnesením zastupitelstva obce Dolní Němčí se roce 2003 mateřská škola stala příspěvkovou organizací se zřizovatelem obcí Dolní Němčí.

Další změny v koncepci předškolního vzdělávání se datují k roku 2003, kdy mateřské školy začaly pracovat podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Od roku 2004 z důvodu úbytku dětí a v rámci efektivity práce a mzdových prostředků byly děti sloučeny do čtyř tříd. V roce 2005 z důvodů narůstající potřeby vzdělávání dětí se specifickými potřebami, zvláště v oblasti řečové komunikace byl z rozhodnutí KÚ ZK v naší MŠ zahájen provoz logopedické třídy, jejímž garantem je SPC Uherské Hradiště. Ve třídě je snížený počet dětí a pracují tam kvalifikované učitelky se zaměřením na logopedii.

Během svého trvání naše logopedická třída získala prestižní postavení v regionu s velmi dobrými výsledky, příkladem čehož jsou i semináře s logopedickou problematikou, pořádané v naší mateřské škole pro pedagogické pracovnice z jiných regionů. Kromě logopedické třídy naše MŠ nabízí i pravidelnou logopedickou prevenci.

V naší mateřské škole mají děti možnost navštěvovat nejrůznější nadstandardní aktivity v podobě zájmových kroužků - hudebně pohybový, keramický, křesťanský, plavecký výcvik pro předškoláky pod vedením instruktorů Plavecké školy Uherském Hradišti v bazénu místní základní školy. V podzimních a zimních měsících využíváme vlastní sauny k upevňování zdraví našich dětí.

V průběhu trvání MŠ a v rámci zkvalitnění podmínek pro předškolní vzdělávání probíhaly různé opravné a údržbové práce. Díky sponzorským příspěvkům z řad místních podnikatelů, Nadaci Děti - kultura - sport Ivo Valenty a vstřícnosti a dobré spolupráce s obcí se postupně změnilo vybavení tříd novým nábytkem, hrací a pracovní kouty pro děti, stoly, židličky pro děti i učitelky, vybavení školní zahrady dřevěnými průlezkami, sportovním nářadím, koloběžkami a odrážedly. Získali jsme školský grant z Nadace Děti - kultura - sport Ivo Valenty k vybavení terapeutické herny a relaxačního bazénu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami ale i pro využití ostatními dětmi k rozvíjení hrubé motoriky.Byla provedena výměna osvětlení, podlahové krytiny v celé budově, modernizace sauny.

Ve školním roce 2008-2009 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy mateřské školy. Na základě mimořádných dotací z fondu EU za spoluúčasti zřizovatele obce Dolní Němčí byla provedena kompletní rekonstrukce střechy, výměna oken a zateplení budovy s novou fasádou. Naše mateřská škola tak dostala novou „barevnou tvář“. Také byly v rámci dotací na obnovu komunitního centra obce provedeny opravy komunikací a terénu ve vrchní části školní zahrady. V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce sociálních zařízení pro děti i pro zaměstnance. Za dobu svého trvání vzhled i poslání naší mateřské školy procházely různými změnami. Mateřskou školou prošlo za tu dobu tisíce dětí a jejich rodičů, měnil se personál i vize školy. Stále však zůstává stejný princip vzdělávací nabídky založený na individuální volbě a aktivní účasti dítěte na výchově a vzdělávání.

Přejeme naší mateřské škole do dalších let hodně zdravých a veselých dětí, aktivních a spolupracujících rodičů, dalších sponzorů a příznivců MŠ, bez kterých bychom nemohli v takové míře realizovat a rozvíjet vzdělávací činnosti.


Výstava betlémů
Vánoce 2019 v MŠ
Tři králové - koťátka
sv. Lucie u Motýlků
Návštěva kostela v Dolním Němčí
Vánoční dílničky Sluníčka

zpět nahoru