Čtvrtek, 20. červen, svátek má Květa


KUŘÁTKA

5. třída – "Kuřátka" – zaměření vzdělávací činnosti

  • Adaptace dětí na nové prostředí mateřské školy.
  • Bezpečné odpoutání od rodičů na určitou dobu.
  • Navazování sociálních vztahů s vrstevníky i dospělými.
  • Respektování individuálních potřeb dítěte.
  • Vytváření zdravých životních návyků ( sebeobslužné činnosti, základní hygienické návyky, apod.)
  • Rozvoj řečových schopností a komunikativních dovedností.
  • Rozvoj základních sociálních návyků při komunikaci s vrstevníky i dospělými.
  • Podpora rozvoje pohybových a motorických dovedností a schopnosti hrou a prožitkovými činnostmi.
  • Prvky estetické a sociální.
  • Environmentální výchova.
Třidní učitelky: Bc. Kamila Kadlčková, Mgr. Jiřina Tomancová
Asistent pedagoga: Eva Hanáková